Bilinmeyenin Evreninde Aşinalığın Kozasında

Anlamlandırma süreçleri, insanın dünyayı kavrayışındaki temel unsurlardandır. Aklın duyular ile birleşerek oluşturduğu çıkarımlar (a posteriori bilgi) algının temelini oluşturur. Ancak zihnin çıkarımları duyulardan bağımsız da devam eder, çünkü o daima bilinmeyeni tanımlama eğilimindedir. Bu tanımlama açık, -nedensellik bağının kurulabildiği- yarı açık -nedensellik bağının ima edilebildiği- veya kapalı –post hoc[1] yanılgısında olduğu gibi nedensellik bağından yoksun- şekillerde gerçekleşebilir. Kapalı ve açık tanımalamalar doğaları gereği, ulaşılmış yargıları barındıracakları için yeni bir itki ortaya çıkana dek kabul edilebilir olma özelliklerini korurlar ve bu nedenle onların sentetik yapıda olduklarını söylemek hatalı olmaz. Yarı açık tanımalamalarda ise sorgular, duyular ile akıl arasında mekik dokuduğu için sinesteziktir.

Freud, 20. yüzyılın ilk yıllarında yayınladığı Cinsellik Üzerine Üç Deneme (1905) adlı kitabında yarı açık bir tanımlamadan, üç yaşında bir çocuğun teyzesi ile arasında geçen bir diyalog aracılığı ile bahseder. Bu örnekte karanlık bir odada yatan ve bunun yarattığı belirsizlikten rahatsızlık duyan üç yaşında bir çocuk, otorite olarak gördüğü teyzesinin sesi ile rahatlayabileceğini söyler. Çocuk, dış dünyadan kaynaklanan bir bilinmezliği, bunu yaratan koşulları değiştiremediği veya endişeye neden olan duyu ile karşılayamadığı için, aile, ev, yuva kavramlarını yansıtan bir referans ile çözmeyi denemiştir. Böylelikle duyusal bilgi önce mantıksala ardından yeniden duyusala ve en sonunda bir kez daha mantıksala çevrilir. Bu işlenim sürecinde aslında çocuğun içinde bulunduğu tedirginliğe neden olan fiziksel koşullar değişmezken çıkarım evrilmiş, var olan algının gelişimine yardımcı olmuştur ama yine de tam bir sonuca ulaşılamamış, rahatsızlık giderilmeye ancak yaklaşmıştır[2]. Bu arada kalmışlık halinin sınırları bilinmezlikle eşdeğerdir ve o, bilgi eksikliği korkuyu doğurma eğiliminde olsa da, gerçekleşen beklentinin yalnızca korkutucu yönde olmaması ile salt tedirginlikten ayrılır. Freud bunu birkaç sene sonra, aynı anda hem eve değin, yakın, hem de gizli, yasak anlamlarına gelebilen “heimlich” kelimesinin olumsuz hali üzerinden kurguladığı “unheimlich” (tekinsiz) kavramı ile açıklar[3].

Tekinsizlik yapısı gereği kaçınılmaz olarak paradoksaldır. Önce rahatsızlığın kaynağını -Antik Yunanlıların onlardan olmayanlara barbar demelerine benzer şekilde- tanımlar. Bu tanım, yapıldığı andan itibaren ötekiyi doğurur ve tekinsizlik onunla ya benzeme (asimilasyon) ya yok sayma ya da uzlaşma ilişkisi kurmaya çalışır. Ancak bu işlevlerinden birini bile tam olarak yerine getirebildiğinde kavram işlevsizlerek yok olacaktır. Tekinsizlik öteki var olduğu sürece kendi varlığını sürdürebilir[4]; fakat pratikte aşılmaya mahkumdur. Günün sonunda Matrix’in yeniden başlaması veya Ragnarok’un yaşanması gibi, çarpışan güçlerin ardındaki “arındırıcı” yıkıma dayalı -çünkü uzlaşma bir bakıma çatışmanın halinin yıkımıdır- eşitlikler bırakacaktır. Hegel, İkinci Jena Konferansı’nda[5] ötekinin konumunu: “Her biri, kendini ötekinin karşısına koyduğu yerde ona eşittir. Bu yüzden kendini ötekinden ayırt etmesi, kendini onunla bir tutmasıdır ve aynı zamanda bilmesidir de […] çünkü kendini onun karşısına koymak için onu eşitliğe getirir veya bunu, ötekinde kendini gördüğü gibi, kendisi olarak bilir.” sözleriyle anlatırken bir bakıma tekinsizliğin yapısını da özetler.

Oysa tekinsizliğin paradoksu varılan eşitlik düzleminde bir kez daha başlar. Akıl ve duyular arasında gidip gelirken değişen çıkarımlarda olduğu gibi, yaşanan yıkım sonrasında da artık bir eşik atlanır, gizli olan, tedirgin eden şey bilindikleşmeye -veya buna inanılmaya- başlar. Son sözü söyleyen akıl, dışsal olana itaatsizlik ederek, kavramı ve kendini dönüştürürken özgürlüğü yaratır[6]. Yarı açık tanımlamalar -en azından bir süre için- kapalı veya açık hale getirilmiştir. Ancak bu noktada tekinsiz, ilk anda olmasa da bir süre sonra -kimi zaman bir boyun eğme şeklinde mecburi- uzlaşı zeminine dönüşür ve öyle ya da böyle yeniden filizlenmeyi bekleyen bir tohumdan farksızlaşır. Böylece tekinsizlik öznesi aynı anda hem biri hem de öteki olmaya başlar. Örneğin Francis Bacon’ın Et ile Figür tablosundaki çığlık, benliğin sıkışıp kalmışlığının yarattığı tekinsizliği, beden ve ruh diyalektiği üzerinden işler. Öte yandan Christopher Nolan’ın yönettiği Kara Şovalye (2009) filmindeki Joker karakteri ise Bacon’ın söylemine, psikanaliz kuramından ilham alan ve 21. yüzyılın ilk yarısında çizgiromanlarda sıkça ortaya çıkan “hastalıklı” suçlu kimliğini ekler. Asla tam olarak bilinmeyen geçmişi -başlangıç noktasının belirsizliği ile yine psikanalizin incelediği rüya olgusuna yaklaşır- ve anarşist tavrı ile sisteme karşı gelen bu karakter, Nietzsche’nin sözlerini bozar. Tıpkı o an bir filmin içinde olduğunun farkındaymışçasına gerçekliği kırarak ve izleyicileri birer suç ortağına dönüştürerek tekinsizliği “seni öldürmeyen şey yabancılaştırır / tuhaflaştırır”[7] diyerek ifade eder.

Ancak yıkım sonrasının düzleminde “tuhaflaşarak” yeniden kurulmaya çalışılan anlamlar ve imgeler yapısı, kendi hiyerarşisini oluşturmadan önce yalnızlığa ihtiyaç duyar. Üzerine gelen bombayı görmesine rağmen müdahale edemeyen bir askerin, az sonra yanı başında gerçekleşecek patlamanın ardından yaşayacağı geçici sağırlık gibi tekinsiz olan da içinde bulunduğu durumun farkındalığından kopmaz. Fakat algısının bir süre için kaybettiği bölümü, duyusal ve düşünsel diğer algı yollarını hayatta kalma içgüdüsü ile güçlendirerek, kendi perspektifinde hatalı duran bağlantıları ortaya çıkarır, yalnızlığı gelecek tekinsizliklerin eleştirel kozasına dönüştürür[8]. Koza, tıpkı sağırlık yaşayan askerin giydiğine benzer şekilde bir kamuflajdır ve ardında çoğunlukla başkaldırının yer aldığı bir yeniden adlandırma sürecinin mimari yapısıdır. Adı ister Gregor Samsa, ister Josef K. olsun, yalnızlık halindeki kişi gözlerini kendi içine çevirmiş, gideceği yoldan emin olsa dahi karmaşık düşünceler tarafından bir o yana bir bu yana çekiştirilen, dış dünyaya karşı belki eskisinden daha kayıtsız, her zamankinden savunmasız bir haldedir. Ancak dış dünyanın gözlerinden uzak olduğu için oluşumunu korunaklı bir yerde, kozasında tamamlamayı bekler[9]. Bu şekliyle tekinsizlik, varoluş diyalektiğinin tıpkı her defasında uyku haline geçen gizli bir hastalık gibi nüksetmeyi bekleyen unsurlarından biri olduğunu ima eder.

Tekinsizliğin bu sinestezik döngüsünün zamanı ve mekanı ile bir araya getirerek oluşturduğu evrenler bütünü, sanatsal ifadeyi biçimlendirir. Bireyin dönüşümü sırasında ördüğü kozanın dışına çıkabilen sanat, kendi özgürlük alanında -ister içe ister dışa dönük olsun- eleştirel ve politiktir. Bu yöntem ile, algılamanın çizgisel yapısını bozar, tarih algısını değiştirir. Dolayısıyla sırtını temsile yaslasa da aynı zamanda gerçeğin kendisidir. İnsan, geçmişi merdivenin bir basamağı olarak kullanıp ardında bırakır ve ileri bakmaya devam ederken sanat, tekinsizlik döngüsünün tüm evrelerinin yeniden, defalarca kez yaşanabildiği geçmiş zaman temsillerini ortaya çıkarır[10]. Çağdaş sanat ise, ardında aydınlanma geleneğinin izlerini taşıyan ve bir zaman-anlam laboratuvarını andıran yapının, kendi tekinsizliğinin dinamikleriyle oluşturduğu bir çatışmalar ve başkalaşımlar iklimi, açık veya kapalıya dönüşme eğiliminde olsa da bunun için özel bir çaba harcamayan yarı açık tanımlamaların kapsayıcı olasılıklar uzamı olarak düşünülebilir[11].

Nesnelerin Gizli Yaşamı, sanatın muhalif ve eleştirel kimliğini, fikirlerin üç boyutlu uzayda vücut bulmuş halleri olan nesneler üzerinden incelemeyi amaçlıyor. Tekinsizliğin temelinde, en gizli kalmış, bastırılmış ama en yakın ve kendinden olan öteki kavramını sorguluyor. Sergi mekanının kozasında sürekli çatışmakta ve değişmekte olan farklı düşüncelerin verimli toprakları, izleyiciye kendi düşünsel yalnızlık alanlarını oluşturabilme imkanı sunarken, rahatsızlıkları, sanat yapıtarının uzay-zamanı büken canlı olay ufku içinde, tıpkı karmaşık sorulara verilen büyüleyici cevaplar gibi gidermeyi amaçlayan bir yarı açıklık ile sarmalıyor.

Mayıs 2019
[1] Post hoc ergo propter hoc (bundan sonra, o halde bu nedenle) yanılgısı, mantıklı bir nedene dayanmayan kimi bilgilerin arasında kurulan sebep sonuç ilişkisini anlatır. Evden çıktığında yağmurun yağdığını gözlemleyen bir kişinin, evden bir daha çıktığında yine yağmurun yağacağını çünkü aslında hiçbir mantıklı bağlantı olmadığı halde yağmurun o evden çıktığı için yağdığını düşünmesi buna örnek olarak verilebilir.

[2] “Cocuk bir gun ışıksız bir odada bulunuyordu, söyle bağırdığını duydum: «Teyze, bana bir şey söyle, korkuyorum, cünkü çok karanlık!» Teyzesi ona şu karşılığı verdi: «Bu neye yarar, beni göremeyeceksin ki!» Çocuk «Zararı yok,» diye karşılık verdi, «birisi konuşurken aydınlık oluyor.»” -Freud, Sigmund (1993) Cinsiyet Üzerine, çev. A. Avni Öneş, Say Yayınları.

[3] Sigmund Freud’un bu konu üzerine yazdığı Das Unheimliche adlı kitabı ilk kez 1919 yılında yayınlandı.

[4] “Bu anlamda her varoluş ikili sapmanın meyvesidir. Böylelikle, bireysel değildir ve ikili biçim taşır. Ne yalnızca kendi benimizin ve kendi kimliğimizin yamacında, ne de yalnızca gerçek olarak nitelediğimiz dünyanın yamacında varolma özgürlüğümüz var. Her şey bu rekabetten, bu ikiz suç ortaklığından geliyor bize. Tıpkı ötekinden gelip bize ulaşan düşünce gibi kader de paylaşılıyor. Her birey ötekinin kaderi aslında. Bireysel kader diye bir şey yok.” – Baudrillard, Jean (2012) İmkânsız Takas, çev. Ayşegül Sönmezay, Ayrıntı Yayınları.

[5] Hegel’in Jena’da 1805-1806 tarihlerinde yaptığı bir dizi konuşma, ilk kez 1931 yılında Gesammelte Werke, Volume 8: Jenaer Systementwürfe III adı altında yayınlanmıştır.

[6] “[…] irade başka bir iradeye itaat ederken kendisinden başka bir şeye itaat etmeyen bir zekanın gerçekleştirdiği edirne, özgürleşme denir.” –Rancière, Jacques (2014) Zihinsel Özgürleşme Üzerine Beş Ders, çev. Savaş Kılıç, Metis Yayıncılık.

[7] Nietzsche, Putların Alacakaranlığı kitabında (2010, çev. Mustafa Tüzel, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları) “Beni öldürmeyen, beni güçlü kılar” (Was mich nicht umbringt macht mich stärker) diye yazar. İngilizceye “what doesn’t kill me, makes me stronger” olarak çevirilen bu cümle, filmde karakterin yaptığı bir kelime oyunu ile “I believe whatever doesn’t kill you simply makes you stranger” şeklinde yer alır. Öte yandan Liz Heron ve Val Williams’ın 1996’da yayınladığı Illuminations: Women Writing on Photography from the 1850s to the Present kitabında Nietzsche’nin bu cümlesinin Naziler döneminde Hitler’in gençlik kamplarında kullanılan sloganlardan biri olduğu belirtilmiştir. Bu da tekinsizliğin politik söylem adına rahatlıkla kullanılabilecek olduğunu anlatmak adına, yazının perspektifinden bağımsız ancak çok önemli bir örnek oluşturuyor.

[8] “Bu kıvançlı, akıllı sesler ortasında yapayalnız biriyim. Bütün bu insanlar birbirlerine açılmakla, aynı fikirde olmanın verdiği mutluluğu bölüşmekle geçiriyorlar zamanlarını. Anlamıyorum Tanrım, hepsi birden aynı şeyleri düşünmeye neden bu denli önem veriyorlar. Balık gözlü, içe dönük görünen, uzlaşamayacakları bir insan geçmeye görsün aralarından, başları çevriliyor hemen.” –Sartre, Jean-Paul (1998) Bulantı, çev. Selâhattin Hilâv, Can Yayınları.

[9] “«Josef,» diye bağırdı amca ve durabilmek için ondan sıyrılmak istedi, fakat K. onu bırakmadı, «sen değişmişsin, hep çok doğru kavrayabilme yeteneğin vardı, bu yeteneğin şimdi mi seni yarı yolda bırakıyor? Davayı yitirmek mi istiyorsun? Bunun ne demek olduğunu biliyor musun? Bu, listeden silineceksin demek. Ve bütün akrabaların da seninle birlikte sürüklenecek ya da en azından sonsuz aşağılanacak. Kendini topla, Josef. Senin umursamazlığın karşısında aklımı kaçıracağım. İnsanın sana bakınca, neredeyse, ‘Böyle bir davası olan onu baştan yitirmiştir’ diyen atasözüne inanası geliyor.»” –Kafka, Franz (2001) Dava, çev. Ahmet Cemal, Can Yayınları.

[10] “Geçmiştekileri ilerlemenin malzemesi olarak kullanmak yerine, geçmişi canlı olarak kurtarma itkisi yalnızca, tarihin kendisini geçmiş yaşam olarak temsil eden sanatta dindiriliyordu.” –Adorno, Theodor W. ve Horkheimer, Max (2014) Aydınlanmanın Diyalektiği, çev. Nihat Ülner, Elif Öztarhan Karadoğan, Kabalcı Yayınları.

[11] “Dünya somut ve rastlantılara dayalı karşılaşmalardan örülüdür (Lukretius, Hobbes, Marx, Althusser). Sanat da işaret ve formların rastlantısal, kaotik birleşmelerinden oluşur. Günümüzde, sanatçılar ilk başta, içinde karşılaşmaların meydana gelebileceği uzamlar yaratıyorlar. Güncel sanat bir çalışmanın sonucunu sunmuyor, güncel sanat çalışmanın, ya da yapılacak olan çalışmanın bizzat kendisidir.” –Bourriaud, Nicolas (2005) İlişkisel Estetik, çev. Saadet Özen, Bağlam Yayıncılık.

In The Universe Of Unknown
And The Cocoon Of Familiarity


The processes of interpretation are among the primary elements within humanity’s comprehension of the world. Inferences (a posteriori knowledge) that are created by the combination of the mind and the senses, provide a basis for perception. Yet, the inferences of the mind continue independent of the senses, because it always has the tendency, of describing the unknown. The description could occur in forms such as open, -it is possible to establish the relation of causality- half open, -it is possible to hint at the relation of causality- or close, -it is completely deprived of the relation of causality just like it did in the post-hoc[1] fallacy-. Until a new urge shows up, the closed and open descriptions preserve the feature of acceptability they possess for they naturally incorporate attained judgements, and because of these, it is not wrong to say that they have a synthetic structure. As for half open descriptions, inquiries are synesthetic since they shuttle between the mind and the senses.

In his book Three Essays of the Theory of Sexuality (1905) which is published in the beginning of the 20th century, Freud mentions a half open description through a dialogue between a three year old child and his aunt. In this example, this three year old child who lies down in a dark room and feels uncomfortable of this uncertainty, says he could find relief in aunt’s voice whom he sees as a figure of authority. Since he could not change the conditions that cause it or to compensate it with the sense that creates anxiety, the child tries to solve an external uncertainty with a reference that reflects the notions of family, home and hearth. Thus, the sensory knowledge again, and to logical knowledge in the end. Although the physical conditions that cause child’s nerveousness have not changed during this process, the deduction has evolved and helped the existing perspective develop, but still there was no exact resolution and the illness was only relatively treated[2]. The borders of this in-betweenness is unknown and despite the tendency of lack of knowledge to engender fear, it is separated from simple nerveousness since the realized expectation is not solely terrifying. A few years later, Freud expresses this with the word “unheimlich” which he derived from “heimlich” whose meaning is related to home, relatedness, but at the same time to secret and forbidden[3].

Uncanny is naturally and inevitably paradoxical. It first describes the source of discomfort
-similar to the way the Ancient Greeks used the word barbarians to refer to non-Greeks-. At the moment it has been uttered, this description gives birth to “the other” and the uncanny tries to establish a relationship of resemblance to the other (assimilation), ignorance to it or to become distant with it. Yet, if the uncanny manages to execute one of these functions, the notionbecomes dysfunctional and disappears. The uncanny can sustain its own existence as long as theother exists[4]; but in practice, it has to be surpassed. At the end of the day, the uncanny leaves equations that are based on the “cleansing” destruction behind the colliding forces just like te restart of the Matrix or the occurrence of Ragnarok -because in a sense, reconciliation is the destruction of the state of conflict-. In Jena lectures[5], while Hegel was explaining the position of the other as: “Each is identical to the other precisely in that which separates it from the other is at the same time its self-identification with the other: in seeing itself in the other it knows itself.”, he was also summarizing the structure of the uncanny in a way.

Yet, the paradox of uncanniness starts again at the achieved level of equality. Like the differing implications of going between reason and senses, a threshold is also passed after the destruction and the distressing thing becomes -or is believed to become- familiar. The mind that utters the last word disobeys the external and creates freedom while it transforms the concept and itself[6]. Half open definitions are made into thoroughly closed or open ones -for at least some time-. But at this point the uncanny turns into a ground of agreement -sometimes by being forced- and one way or another it becomes undifferentiated from a seed which expects to sprout. So the uncanny subject becomes one thing and the other simulteneously. For instance the scream in Francis Bacon’s Figure with Meat (1954) treats the uncanniness of the trapped selfhood through the dialectic of body and spirit. On the other hand, the Joker in Christopher Nolan’s Dark Knight (2009), adds the pathological criminal identity which is influenced by psychoanalytical theories and which appeared frequently in comic books in the first half of the twenty-first century to Bacon’s discourse. With his unknown past -the uncertainty of the starting points draws on a psychoanalysis’s notion of dreams- and his anarchism that runs against the system disrupts Nietzsche’s words. As if he is aware that he is in a movie, he bends reality and turns the viewers into partners in crime by expressing uncanniness as “whatever doesn’t kill me makes you stranger”[7].

But the structure of images and meanings which is tried to be rebuilt after the destruction by becoming stranger, requires loneliness before it creates its own hierarchy. Like the imminent temporary deafness of a soldier which sees a grenade thrown at him but can do nothing, the uncanny cannot break free from the awareness of its own condition. But the part of its perception which it lost for a while strengthens other apprehensions of sense and though with an instinct to survive, reveals the wrong connections in its perspective, and turns loneliness into a critical cocoon of future uncanniness[8]. The cocoon is a camuflage similar to that of the soldier and it is an architectural structure of renaming with multitude and rebellion. Whether his name is Gregor Samsa or Josef K., the lonely person turns his eyes inward, in swept from one place to another by complicated thoughts even if he is certain about the way he is going to follow, more indifferent to the external world, and more defenceless than ever. But he waits for his formation in a place where he is away from the external world, in his cocoon[9]. In this respect, uncanniness hints that it is an element, like an unseen sickness which waits to relapse, of the dialectic of existence.

The whole of universes which is created by the synesthetic circle of uncanniness which brings space and time together, forms the artistic expression. The art which can go out of the cocoon that the individual formed during their transformation, is critical and political in its own area of freedom. Thus, it disrupts the linear structure of perception, changes the perception of history. So even though it rests on representation, it still is the reality itself. While humans use the past as a step on a ladder and looks forward, art reveals past representations of all the processes of the cycle of uncanniness, allowing them to be relived again and again[10]. Contemporary art on the other hand, may be thought of as a climate of conflicts and transformations which is created by the dynamics of the uncanniness of the structure which carries traces of Enlightenment and resembles a time-space laboratory; a space of potentialities of half open definitions which can turn into fully open or closed ones without putting a special effort[11].

The Clandestine Life of Objects, aims to analyse the dissenter and critical identity of art through objects which are physical forms of thoughts. It questions the notions of the other, the hidden, the repressed but that which is at the same time very close, in the foundations of uncanniness. While the fertile grounds of various thoughts which are continously in conflict and in transformation within the cocoon of the exhibition space, allow the viewers their own solitary spaces of thought; it wraps and alleviates the discomforts within the event horizon of objects of art which disrupt time and space, just like fascinating responses given to complex questions.

May, 2019


[1] The post hoc ergo propter hoc (after this, therefore because of this) fallacy focuses on the cause and effect relation established between some knowledge which does not have a foundation of reson. The idea that someone thinks it would rain every time he goes out because, despite there is no logical connection, it once rained when he is out, could be an example for this.

[2] “The three-year-old boy whom I once heard calling from a dark room: “Aunt, talk to me, I am afraid because it is dark.” “How will that help you,” answered the aunt: “you cannot see anyhow.” “That’s nothing,” answered the child: “if some one talks then it becomes light.” – Freud, Sigmund (2018) Three Essays on the Theory of Sexuality, tr. A.A. Brill, New York and Washington Publishing.

[3] The book Das Unheimliche which is written by Sigmund Freud on this subject was published for the first
time in 1919.

[4] “Thus each existence is the product of a double declension. It is in this sense that it is a dual, notan individual form. We are not free to exist just on the side of our ego, our identity, or just on that of the so-called real world. We are wholly the products of this reason of adversity, this twin complicity. Destiny is divided, like thought, which comes to us from the other. Each is the destiny of the other. There is no individual destiny.” –Baudrillard, Jean (2001) Impossible Exchange, tr. Chris Turner, Verso.


[5] A couple of lectures which were given by Hegel in Jena between 1805-1806 is first published in 1931 under the name of Gesammelte Werke, Volume 8: Jeaner Systementwürfe III [Collected Works, Volume 8: Jena System Designs III]

[6] “[…] the act of intelligence obeying only itself even while the will obeys another will –emancipation.” –Rancière, Jacques (1991) Five Lessons in Intellectual Emancipation, tr. Kristin Ross, Stanford University Press.

[7] In his book Twilight of the Idols, Nietzsche says “Was mich nicht umbringt macht mich stärker” which is translated into English as “What does not kill me, makes me stronger”. In the movie Dark Knight, one of the protagonists makes a small pun and says “I believe whatever doesn’t kill you simply makes you stranger”. On the other hand, in Liz Heron and Val Williams’s book Illuminations: Women Writing on Photography from the 1850s to the Present which was published in 1996, Val Williams indicates that this quote from Nietzsche was used as a slogan in Hitler’s youth camps. This sets an irrelevant but important example for the sake of showing how easy it is to use uncanniness within the political rhetoric.

[8] “I am alone in the midst of these happy, reasonable voices. All these creatures spend their time explaining, realizing happily that they agree with each other. In Heaven’s name, why is it so important to think the same things all together. It’s enough to see the face they make when one of the fishy-eyed men with an inward look and with whom no agreement is possible, passes them.” –Sartre, Jean-Paul (1975) Nausea, A New Directions Paperbook.

[9] “Josef,” called his uncle trying to disentangle himself from him so that he could stop walking, bu K. did not let go, “you’ve completely changed, you used to be so astute, are you losing it now? Do you want to lose the trial? Do you realise what that would mean? That would mean you would be simply destroyed. And that everyone you know would be pulled down with you or at the very least humiliated, disgraced right down to the ground. Josef, pull yourself together. The way you’re so indifferent about it, it’s driving me mad. Looking at you I can almost believe that old saying: ‘Having a trial like that means losing a trial like that’.” –Kafka, Franz (1999) The Trial, tr. Breon Mitchell, Shocken.

[10] “The urge to rescue the past as something living, instead of using it as the material of progress, has been satisfied only in art, in which even history, as a representation of past life, is included.” –Adorno, Theodor W. and Horkheimer, Max (2002) Dialectic of Enlightenment, tr. Edmund Jephcott, Stanford University Press.

[11] “The world is made up of random encounters (Lucretius, Hobbes, Marx, Althusser). Art, too, is made of chaotic, chance meetings of signs and forms. Nowadays, it even creates spaces within which the encounter can occur. Present-day art does not present the outcome of a labour, it is the labour itself, or the labour-to-be.” –Bourriaud, Nicholas (2002) Relational Aesthetics, Les Presse Du Reel.

0 Comments

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.